کد مطلب:1577 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:164

فروش طلا و نقره به طلا و نقره


2127- اگـر طـلا را به طلا و نقره را به نقره بفروشد , سكه دار باشند يا بي سكه در صورتي كه وزن يكي از آنها زيادتر باشد , معامله حرام و باطل است .2128- اگـر طـلا را بـه نـقـره يا نقره را به طلا نقدا بفروشد , معامله صحيح است و لازم نيست وزن آنها مساوي باشد , ولي اگر معامله با مدت باشد باطل است .2129- اگر طلا يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند.بـايـد فروشنده و خريدار پيش از آن كه از يكديگر جدا شوند , جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند و اگر هيچ مقدار از چيزي را كه قرار گذاشته اند تحويل ندهند معامله باطل است .2130- اگـر فـروشنده يا خريدار , تمام چيزي را كه قرار گذاشته تحويل دهد , و ديگري مقداري از آن را تحويل دهد , و از يكديگر جدا شوند اگر چه معامله نسبت به آن مقدار صحيح است ولي كسي كه تمام مال به دست او نرسيده مي تواند معامله را بهم بزند.2131- اگـر خـاك نقره معدن را به نقره خالص و خاك طلاي معدن را به طلاي خالص بفروشند , معامله بـاطـل است - مگر آن كه بداند مثلا مقدار نقره خاك با مقدار نقره خالص مساوي مي باشد - ولي فروختن خاك نقره را به طلا , و خاك طلا را به نقره همان طوري كه سابقا گفته شد اشكال ندارد.