کد مطلب:1584 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:142

شرايط استفاده اي كه مال را براي آن اجاره مي دهند


2195- استفاده اي كه مال را براي آن اجاره مي دهند چهار شرط دارد : اول آن كه حلال باشد.بـنـابـر اين اجاره دادن دكان براي شراب فروشي يا نگهداري شراب و كرايه دادن حيوان براي حمل و نقل شراب باطل است .دوم آن كه آن عمل در نظر شرع به طور مجان واجب نباشد , و از اين قبيل است - بنابر احتياط - ياد دادن مسائل حلال و حرام و تجهيز اموات پس اجير شدن براي اينها جايز نيست .و بنابر احتياط معتبر است كه پول دادن براي آن استفاده در نظر مردم بيهوده نباشد.سـوم اگر چيزي را كه اجاره مي دهند چند فايده داشته باشد استفاده اي كه مستاجر بايد از آن بكند معين نـمايند , مثلا اگر حيواني را كه سواري مي دهد , و بار مي برد , اجاره دهند , بايد در موقع اجاره معين كند كه فقط سواري يا باربري آن , مال مستاجر است يا همه استفاده هاي آن .چـهارم مقدار استفاده را معين نمايند , و اين يا به تعيين مدت است مانند اجاره خانه و دكان و يا به تعيين عمل است مانند آن كه با خياط قرار بگذارند كه لباس معيني را به طور مخصوصي بدوزد.2196- اگر ابتداي مدت اجاره را معين نكنند.ابتداي آن بعد از خواندن صيغه اجاره است .2197- اگر خانه اي را مثلا يك ساله اجاره دهند , و ابتداي آن را يك ماه بعد از خواندن صيغه قرار دهند , اجاره صحيح است , اگر چه موقعي كه صيغه مي خوانند خانه در اجاره ديگري باشد.2198- اگـرمـدت اجـاره را معلوم نكند و بگويد هر وقت در خانه نشستي اجاره آن , ماهي ده تومان است اجاره صحيح نيست .2199- اگـر بـه مـسـتاجر بگويد خانه را ماهي ده تومان به تو اجاره دادم , يا بگويد خانه را يك ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم و بعد از آن هم هر قدر بنشيني اجاره آن ماهي ده تومان است , در صورتي كه ابتداي مدت اجاره را معين كنند يا ابتداي آن معلوم باشد , اجاره ماه اول صحيح است .2200- خـانـه اي را كه غريب و زوار در آن منزل مي كنند , و معلوم نيست چقدر در آن مي مانند , اگر قرار بگذارند كه مثلا شبي يك تومان بدهند , و صاحب خانه راضي شود , استفاده از آن خانه اشكال ندارد.ولـي چون مدت اجاره را معلوم نكرده اند , اجاره نسبت به غير از شب اول صحيح نيست و صاحب خانه بعد از شب اول هر وقت بخواهد مي تواند آنها را بيرون كند.