کد مطلب:1593 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:158

احكام رهن


2309- رهن آن است كه انسان مالي را نزد ديگري ( گرو طلب يا مالي كه ضامن او مي باشد ) قرار دهد كه اگر آن طلب يا مال را نپرداخت , بتواند عوض آن را از آن مال بدست آورد.2310- در رهـن لازم نـيـسـت صيغه بخوانند و همين قدر كه گرو دهنده مال خود را به قصد گرو بگرو گيرنده بدهد و او به همين قصد بگيرد رهن صحيح است .2311- گروه دهنده و كسي كه مال را گرو مي گيرد بايد بالغ و عاقل باشند و كسي آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد گرو دهنده مفلس و سفيه نباشد.( مـعـنـاي مـفـلـس و سـفـيه در مساله ( 2262 ) گذشت ) ولي اگر مفلس باشد ليكن مالي را كه گرو مي گذارد مال او نباشد يا از اموالي نباشد كه از تصرف در آنها منع شده اشكال ندارد.2312- انـسـان مـالي را مي تواند گرو بگذارد كه شرعا بتواند در آن تصرف كند و اگر مال كس ديگر را با اجازه او گرو بگذارد صحيح است .2313- چـيزي را كه گرو مي گذارند , بايد خريد و فروش آن صحيح باشد , پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند درست نيست .2314- استفاده چيزي را كه گرو مي گذارند مال مالك آن است چه گرو دهنده و چه كس ديگر باشد.2315- گـرو گيرنده نمي تواند مالي را كه گرو گرفته , بدون اجازه مالك آن چه گرو دهنده باشد چه كـس ديـگـر ملك كسي كند , مثلا ببخشد يا بفروشد , ولي اگر آن را ببخشد يا بفروشد بعد او اجازه نمايد اشكال ندارد.2316- اگـر گـرو گيرنده چيزي را كه گرو برداشته با اجازه مالك آن بفروشد , پول آن مثل خود مال , گرو نمي باشد , و هم چنين است در صورتي كه بي اجازه او بفروشد و بعد مالك امضاء كند , ولي اگر گرو دهنده آن چيز را با اجازه گرو گيرنده بفروشد كه عوض آن را گرو قرار دهد بايد همين كار را بكند و در صورتي كه تخلف نمايد معامله باطل است مگر آن كه گرو گيرنده آن را اجازه دهد.2317- اگـر مـوقـعي كه بايد بدهي خود را بدهد , طلبكار مطالبه كند و او ندهد , طلبكار در صورتي كه وكـالت در فروش و برداشت طلب خود از پول آن داشته باشد مي تواند مالي را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد , و در صورتي كه وكالت نداشته باشد لازم است از بدهكار اجازه بگيرد و اگر دسترسي بـه او ندارد بايد براي فروش و برداشت طلب خود از پول آن از حاكم شرع اجازه بگيرد , و در هر دو صورت اگر زيادي داشته باشد بايد زيادي را به بدهكار بدهد.2318- اگـر بدهكار غير از خانه اي كه در آن نشسته و چيزهايي كه مانند اثاثيه محل احتياج او است , چيز ديـگري نداشته باشد , طلبكار نمي تواند طلب خود را از او مطالبه كند ولي اگر مالي را كه گرو گذاشته اگر چه خانه و اثاثيه باشد , طلبكار مي تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.