کد مطلب:1594 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:155

احكام ضامن شدن


2319- اگـر انسان بخواهد ضامن شود كه بدهي كسي را بدهد ضامن شدن او در صورتي صحيح است كه بـهـر لـفـظي اگر چه عربي نباشد يا به عملي به طلبكار بفهماند كه من ضامن شده ام طلب تو را بدهم و طلبكار هم رضايت خود را بفهماند , و راضي بودن بدهكار شرط نيست .2320- ضـامـن و طـلـبـكار بايد بالغ و عاقل باشند و كسي هم آنها را مجبور نكرده باشد , و نيز بايد سفيه نـبـاشند , و هم چنين طلبكار بايد مفلس نباشد , ولي اين شرطها در بدهكار نيست مثلا اگر كسي ضامن شود كه بدهي بچه يا ديوانه يا سفيه را بدهد صحيح است .2321- هـر گـاه براي ضامن شدن خودش شرطي قرار دهد , مثلا بگويد اگر بدهكار قرض تو را نداد من ميدهم , ضامن شدن او محل اشكال است .2322- كـسـي كه انسان ضامن بدهي او مي شود بايد بدهكار باشد پس اگر كسي بخواهد از ديگري قرض كند تا وقتي قرض نكرده انسان نمي تواند ضامن او شود.2323- در صـورتـي انـسـان مي تواند ضامن شود كه طلبكار و بدهكار و جنس بدهي همه در واقع و نفس الامر معين باشند.پـس اگـر دو نـفر از كسي طلبكار باشند و انسان بگويد من ضامن هستم كه طلب يكي از شماها را بدهم , چون معين نكرده كه طلب كدام را مي دهد , ضامن شدن او باطل است .و نيز اگر كسي از دو نفر طلبكار باشد و شخصي بگويد من ضامن هستم كه بدهي يكي از آن دو نفر را به تو بـدهم , چون معين نكرده كه بدهي كدام را مي دهد , ضامن شدن او باطل مي باشد و هم چنين اگر كسي از ديـگري مثلا ده من گندم و ده تومان پول طلبكار باشد , و شخصي بگويد من ضامن يكي از دو طلب تو هستم و معين نكند كه ضامن گندم است , يا ضامن پول صحيح نيست .2324- اگـر طـلـبـكـار طلب خود را به ضامن ببخشد , ضامن نمي تواند از بدهكار چيزي بگيرد , و اگر مقداري از آن را ببخشد نمي تواند آن مقدار را مطالبه نمايد.2325- اگر انسان ضامن شود كه بدهي كسي را بدهد , نمي تواند از ضامن شدن خود برگردد.2326- ضامن و طلبكار - بنابر احتياط - نمي توانند شرط كنند كه هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را بهم بزنند.2327- هـرگاه انسان در موقع ضامن شدن بتواند طلب طلبكار را بدهد اگر چه بعد فقير شود , طلبكار نمي تواند ضامن بودن او را بهم زند و طلب خود را از بدهكار اول مطالبه نمايد و هم چنين است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولي طلبكار بداند و به ضامن شدن او راضي شود.2328- اگـر انـسـان در مـوقـعـي كه ضامن مي شود نتواند طلب طلبكار را بدهد , و طلبكار چگونگي را نـمي دانسته و بخواهد ضامن بودن او را بهم بزند , اشكال دارد , بخصوص در صورتي كه ضامن پيش از اين كه طلبكار ملتفت شود قدرت پيدا كرده باشد.2329- اگر كسي بدون اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهي او را بدهد , نمي تواند چيزي از او بگيرد.2330- اگـر كـسي با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهي او را بدهد , مي تواند مقداري را كه ضامن شده - هـر چـنـد پـيـش از دادن آن - از او مطالبه نمايد ولي اگر بجاي جنسي كه بدهكار بوده جنس ديگري به طـلـبكار او بدهد , نمي تواند چيزي را كه داده از او مطالبه نمايد , مثلا اگر ده من گندم بدهكار باشد , و ضـامـن ده من برنج بدهد , نمي تواند برنج را از او مطالبه نمايد , اما اگر خودش راضي شود كه برنج بدهد اشكال ندارد.