کد مطلب:159596 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:127

شعر از نظر قرآن و سنت
بـراي ورود در ايـن بـحـث، آشنايي با تعريف (شعر) و (مقوله هاي شعري) امري بديهي است. هر چند با اختلاف آراي موجود در ميان صاحبنظران، ارايه يك تعريف جامع و مانع تا حـدّي دشـوار بـه نـظـر مي رسد ولي با عنايت به وجوه مشترك اين گونه آراء، مي توان به تعريف نسبتاً جامعي دست يافت.