کد مطلب:159604 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:150

شعر آل الله
سفينة البحار، ج 3، صص 302 و [email protected]

3 ـ سـوگ سـروده هـاي امـام حـسـيـن (ع) در رثـاي امـام حـسـن مـجـتـبـي (ع) و حـرّ بن رياحي. [1] .

4 ـ سـوگ سـروده امـام زيـن العـابـدين (ع) در رثاي امام حسين (ع) و افشاي مظالم دستگاه حكومتي يزيد [2] .

5 ـ سوگ سروده حضرت زينب (س) پس از شهادت امام حسين (ع) [3] .

6 ـ سوگ سروده حضرت امّ كلثوم (س) در رثاي امام حسين (ع) و شماتت بني اميّه و اهالي كوفه [4] .

7 ـ سوگ سروده زينب دختر عقيل بن ابيطالب (س) پس از ورود به مدينه [5] .

8 ـ شعر امام حسين (ع) به مناسبت صله دادن به معلّم فرزندش [6] .

9 ـ شعر امام حسن (ع) به هنگام آزاد كردن كنيزك خود در راه خدا [7] .


[1] همان، ص 304.

[2] لهوف، سيّد بن طاووس، ترجمه عقيقي بخشايشي، صص 177 و 178.

[3] سفينة البحار، ج 3، صص 307 و 308.

[4] لهوف، ص 188.

[5] سفينة البحار، ج 7، ص 161.

[6] همان، ص 106.

[7] همان.