کد مطلب:159615 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:124

نخستين شعر عاشورايي مكتوب در زبان فارسي
شـايـد ابـوالحـسـن مـجـدالدّيـن كـسائي مَرْوزي (متولّد 341 ه‍. ق)، نخستين شاعر فارسي زبان شيعي باشد كه سوگسروده او در مراثي حضرت سيّد الشّهدا و اصحاب وفادار آن حـضـرت در پـيـشـيـنـه شعر مكتوب عاشورا به ثبت رسيده و از اين روي او را آغازگر اين حركت در شعر مكتوب آييني در زبان فارسي مي دانند [1] .

شـعـر مـاتـمي كسايي مروزي در سوگ حسين بن علي (ع) از ساختار مناسب لفظي و غناي محتوايي برخوردار نيست و (در مقايسه آثاري از اين نوع... خام و ناپخته و ابتدايي است.) [2] .

به ابياتي از مرثيه منظوم او توجّه كنيد:باد صبا درآمد فردوس گشت، صحرا

آراست بوستان را، نيسان به فرش ديبادست از جهان بشويم، عزّ و شرف نجويم

مدح و غزل نگويم، مقتل كنم تقاضاميراث مصطفي را، فرزند مرتضي را

مقتول كربلا را، تازه كنم تولاّآن ميرِ سر بريده، در خاك خوابُنيده

از آب ناچشيده، گشته اسير غوغاتخمِ جهانِ بي بر، اين ست و زين فزون تر

كهتر، عدوي مهتر! نادان عدوي دانا!بر مقتل، اي كسائي! برهان همي نمايي

گر هم برين بپايي، بي خار گشت خرماتا زنده اي چنين كن، دلهاي ما حزين كن

پيوسته آفرين كن بر اهل بيت زهرا [3] .


[1] گنج سخن، دكتر ذبيح اللّه صفار، ج 1، ص 68.

[2] كسايي مروزي، زندگي و انديشه و شعر او، محمّد امين رياحي، ص 37 و 41.

[3] كسائي مروزي، زندگي و انديشه و شعر او، صص 69، 70.