کد مطلب:159621 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:130

شمس الدين محمد سوزني سمرقندي
شـمس الدّين محمّد سوزني سمرقندي (متوفّي 562 ه‍. ق) و از تبار سلمان فارسي، به رغم شيوه هزلي خود، از پرداختن به مرثيت آل اللّه نيز باز نمانده است.