کد مطلب:159622 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:133

امير محمود ابن يمين فريومدي
امـيـر محمود ابن يمين فريومدي (769 ـ 685) كه پس از حكيم انوري، بزرگترين شاعر قـطـعـه سـراي پـارسـي زبان است و در موضوعات پندي، اخلاقي و اجتماعي داراي آثار منظوم ارزنده اي است، در جاي جاي ديوانش آثار ارادت به خاندان امامت، پيداست و غمگنانه از ماتم حسين بن علي (ع) سخن مي گويد:شنيدم ز گفتار كار آگهان

بزرگان گيتي، كِهان و مهانكه پيغمبر پاكِ والا نَسب

محمّد، سرِ سَروران عربچنين گفت روزي به اصحاب خود

به خاصان درگاه و احباب خودكه چون روز محشر، درآيد همي

خلايق، سوي محشر آيد هميمنادي بر آيد به هفت آسمان

كه: اي اهل محشر! كران تا كرانزن و مرد، چشمان به هم برنهيد

دل از رنج گيتي به هم درنهيدكه: خاتون محشر، گذر مي كند

ز آب مژه، خاكْ تر مي كنديكي گفت كاي پاكِ بي كين و خشم!

زنان از كه پوشند باري دو چشم؟!جوابش چنين داد، داراي دين

كه بر جان پاكش، هزار آفرين!كه: فردا كه چون بگذرد فاطمه

ز غم، جيب جان بر دَرَد فاطمهندارد كسي طاقت ديدنش

ز بس گريه و سوز و ناليدنش!به يك دوش او بر، يكي پيرهن

به زهر آبِ آلوده، بهر حسنز خون حسينش، به دوش دگر

فرو هشته، آغشته دستار سربدين سان رود خسته، تا پاي عرش

بنالد به درگاه داراي عرشبگويد كه: خون دو والا گهر

ازين ظالمان، هم تو خواهي مگرستم، كس نديده ست از ين بيشتر

بدِه داد من! چون تويي دادگركند ياد، سوگند يزدان چنان

به دوزخ كنم بندشان جاودانچه بد طالع، آن ظالم زشتخوي

كه خصمان شوندش، شفيعان اوي!اَلا اي خردمند پاكيزه رأي!

به نفرين ايشان، زبان برگشايوز آن، تو ز يزدان جان آفرين

بيابي جزايش،بهشت برينجز اين، پند منيوش اگر مؤ مني

بدين راه رو، گرنه تر دامني [1] .
[1] ديـوان اشعار ابن يمين فريومدي به تصحيح حسينعلي باستاني راد، ص 589 و 590.