کد مطلب:159628 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:103

دامنه تأثير شعر محتشم در قلمرو شعر عاشورا
(دوازده بـنـد مـحـتـشـم) بـا اقـبـال فـراگيري كه به همراه داشت، به سيرتطوّري شعر عـاشـورا شـتـاب بيشتري بخشيد و توفيق چشمگير او در آفرينش اين اثر ماندگار، نظر شعراي چهار سده اخير را به اين نوع شعر معطوف ساخت كه طبعاً به خلق آثار پر شور عـاشـورايـي در قـالب هـاي مختلف انجاميد. بسياري از شعراي فارسي زبان با تأثير پـذيري از دوازده بند محتشم، به استقبال تركيب بند او رفته و يا به تضمين و تخميس آن همّت گمارده اند.