کد مطلب:159635 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:99

نقش هشت سال دفاع مقدس
حـضـور پـر شـور رزمـنـدگـان اسـلام در جـبـهـه هـاي جنگ تحميلي و (از خودگذشتگي ها)، (فـداكـاري هـا) و (شـهـادت طـلبـي هـا) ي امـّت اسـلامـي ايـران در طول هشت سال دفاع مقدّس، احياي (ارزش هاي عاشورايي) را در جامعه به همراه داشته است.

شاعران متعهّد و دردآشنايي كه در دو دهه اخير، بارها صحنه هاي بديع و شگفت انگيز جنگ تـحـميلي و ايثار رزمندگان اسلام را از طريق رسانه هاي تصويري به تماشا نشسته و يـا بـا حـضـور خود در جبهه ها، مفاهيم ارزشي را در وجود اين دلاور مردان نستوه متبلور ديده اند، راسخ و استوار در به تصوير كشيدن اين صحنه هاي تحسين برانگيز، از واژه واژه فـرهـنگ عاشورا استفاده مي كنند، چرا كه ريشه اين (ايثارها) و (خداباوري ها) را در حوادث كـربـلا يـافـتـه انـد و خطّ مشي شهداي كربلا را، الهام بخش اين (فداكاري ها) ي شهادت طـلبـانه ديده اند، و سرانجام با برقراري يك ارتباط منطقي در ميان صحنه هاي شگفتي آفـريـن عـاشـورا بـا صـحـنـه هـاي شـگرف (دفاع مقدّس)، به (شعر مقاومت) رنگ و بوي (كربلايي) بخشيده اند.

(شـعر عاشوراييامروز) غالباً آميخته با (شعر مقاومت) است و (شعر مقاومت) نيز در تبيين مقوله هاي كليدي: (استقامت)، (فداكاري) و (شهادت) از فرهنگ عاشورا سود مي جويد.

جـليـل واقـع طـلب، در مـثـنـوي رسـا و پـرشـور: (دود آه فـرشـته هاي خدا)، از اين ارتباط تنگاتنگ سخن مي گويد:باز هم، داغ تازه در راه ست

باز، صدها جنازه در راه ستفوج در فوج، لاله مي آيد

رفته دير ساله، مي آيد!بر سرِ شانه صنوبرها

تا نهادند سر، كبوترهادل مردم، مگر قرار گرفت؟!

همه شهر را، غبار گرفت!دود آه فرشته هاي خدا

چتر واكرده، بر سر شهداروز، مثل شب ست پنداري

موسم زينب ست، پنداري!فصل زينب رسيده، مي داند

زينب امروز، خطبه مي خواندزينب امروز، در حضور خدا

خطبه مي خواند ايُّها الشّهدا!بيم آن مي رود كه آن خاتون

وقتي آغاز كرد خطبه خونهمه را، كوفيان خطاب كند!

مثل كوفه، به ما عتاب كند!گر بپرسد: چه مي كنيد اكنون

با شهيدانِ غسل كرده به خون؟از ره آورد خون پاك شهيد

قصرهايي چنين به پا گرديد؟!ما چه خواهيم گفت با زينب؟

كه چه؟! طي شد ستيز يا زينب!كه: درين زاغه هاي دود اندود

قصري از عاج نيز، لازم بود!اين همه لاله كشته ايم، به هيچ؟!

هر چه ديروز رشته ايم، به هيچ؟!كه چه؟! خاتون كربلا! با هم

فرصتي داشتيم اگر، ما هم:گاهگاهي، نماز مي خوانديم

گر چه بهر نياز، مي خوانديم!كه چه؟! قرآن، غريبِ خانه ما است

تا جرانيم و، حج بهانه ما است!ما كجا مثل خون خروشانيم؟

راستي را، كه خود فروشانيم [1] .مـنـيـژه درخـشنده، از فراموشي (ارزش ها) مي نالد و احساسي را به تصوير مي كشد كه ريشه در باورهاي عاشورايي دارد:قمقمه، چفيِه، خون، پلاك، كلاه

دست، پا، سر، بدن، دو چشم سياهتير بار و فشنگ، خشم و جنون

عشق، ايمان و، خاك غرقه به خونجبهه و جنگ، يادمان رفته ست

سنگر و سنگ، يادمان رفته ستبه ريا و دروغ، خو كرديم

مثل نعشي لهيده، بو كرديمديگر امروز چفيِه ام تنهاست

جبهه، مثل غريبي مولا استگر چه، در خاك جبهه پيچيده

عطر خونِ حسينِ فهميدههان كجاييد عاشقان بلا؟

تشنگان زيارت مولا!حاج يوسف! چرا نمي خواني؟!

كربلا! كربلا! نمي خواني؟!ما همان دشمنان قابيليم

وارث خون سرخ هابيليمسرِ بي دردِ سر، نمي خواهيم

زندگي، بي خطر نمي خواهيم [2] .نـسـترن قدرتي، در مثنوي: (نامه يك رزمنده به مادرش) از (قصّه هاي كربلايي) مادري سـخـن مـي گـويـد كـه در گـوش كـودك خـردسـالش زمـزمـه مي كرده، و اينك كه فرزند بـرومـنـدش از نـزديك حال و هواي (جبهه) را لمس مي كند به ياد قصّه هاي مادرش مي افتد كـه از كـربـلا و عـاشـورا بـراي او مي گفت و او، اينك سرگذشت (دلاوري ها) ي خود را در (جـبـهـه هـا) ي جـنگ براي مادرش مي نويسد تا (قصّه هاي كربلايي) او را از منظر عيني و شهودي، بازگو كرده باشد:زمزم اشك تو، آبم مي كرد

قصّه هاي تو، كبابم مي كرديافتم راه خدا را، از تو

راه سرخ شهدا را، از تودر دلم، شعله غم بر پا شد

دلم، آيينه عاشورا شدكربلا، خاك وطن شد مادر!

نوبت ياري من شد، مادر!حال، اينجا منم و كرب و بلا

قصّه هاي تو و، آواي خدادر خط سرخ خدا، جنگيديم

جبهه در جبهه، خدا را ديديمجبهه در جبهه، خدا بود و حسين

ردّ پاي شهدا بود و، حسينكسي از دور، مرا مي خواند

از خط نور، مرا مي خواندمن به ديدار خدا خواهم رفت

پا به پاي شهدا، خواهم رفت [3] .خـليـل شـفـيـعـي نـيـز، بـا خـاطـره (شهدا) زندگي مي كند و از اين كه تا ديروز، ردّ پاي (شـهـدا) را در كـوچـه پـس كـوچـه هاي شهر دنبال مي كرد ولي امروز تنها در (قاب عكس) تماشاگر آن همه شگفتي ها و دلاوري ها است، مي نالد. ناله اي كه از سر آگاهي است:خواندي مرا از ياوه ها، تا خون و آتش

اندوه را آميختي، با خون و آتشبا من بگو رزمنده! مظلوميّتت را

دل مي سرايد سرخ تر، يا خون و آتش؟ديشب شهيدان را، دلم در كوچه مي ديد

امروز در قاب است تنها خون و آتش! [4] .نادر بختياري، در مثنوي (بهار زخم)، رابطه (پدر شهيد) و (خواهر شهيد) و (مادر شهيد) را، يا سالار شهيدان و زينب كبري و حضرت زهرا (ع) رابطه اي انكارناپذير مي بيند، و از هـمـيـن روي شـور و حـال بـسـتـگـان (شـهـدا) را شـور و حال عاشورايي مي داند:به شهيد مي برازد چو علي ردايي از خون

چو حسين، پر گشودن سوي كربلايي از خونچه بگويم از شهيدي، كه پر از نگفتني ها!

گلي از بهار زخمش، همه شكفتني ها!پدر شهيد! لطفي كه ببوسم آستانت

و ستاره اي بچينم، سحري ز آسمانتمن و اختر سرشكي كه شب مرا چراغ ست

تو بپرس از شهيدت كه: گل كدام باغ ست؟!دل مادر شهيدان، دل فاطمه ست آري!

كه به ذكر حضرت حق، پرِ زمزمه ست آري!غم خواهر شهيدان به كه گويم امشب اي دل!

تو ببر حديث ايشان به حريم زينب اي دل!و چـشـم انـتـظـار ظهور حضرت وليّ عصر (عج) است كه انتقام شهداي تاريخ شيعه را به ياري ذوالفقار بگيرد:رسد آن سوار غايب، شنود پيامشان را

به يكي فرود تيغش، كشد انتقامشان راو در فـراز پـايـانـي ايـن مـثـنـوي، عـظـمـت مـقـام (مـادر شـهـيـد) را بـا طـرح يـك (سـؤ ال) با خودِ او در ميان مي گذارد:تو شهيد داده مادر! ز تو خود شهيدتر كيست؟!

چو به پا شود قيامت، ز تو رو سپيدتر كيست؟ [5] .محمّدرضا آقاسي، شهرزادگاه خود را مورد خطاب قرار داده، مي پرسد:اي شهر شهيد پرور من!

با نعش برادرم چه كردي؟!اي داغ نهاده بر دل من

با سينه مادرم چه كردي؟!و بـعـد، بـا شـهـيـدان خـونـيـن كـفـن هـشـت سـال (دفـاع مـقـدّس)، از سـر نـيـاز درد دل مي كند:يوسف صفتان مصر غربت!

كنعان، به شما نياز داردتابوت شما مگر كه ما را

از فكر گناه، باز دارد!و باز با شهر خود به سخن مي نشيند:

اي شهر شهيد پرور من!اي كاش كه من شهيد گردم

يك جبهه، هواي تازه دارماز مسلخ خويش برنگردم

و سرانجام، دل دردآشناي خود را مورد خطاب قرار مي دهد:اي دل! اگر از تبار عشقي

از هستي خود مهاجرت كنچون چلچله هاي پرشكسته

پرواز به سوي آخرت كنآنجا كه خدا، خداي گلهاست

آنجا كه، بهار جاوداني ستآنجا كه، تبسّم شهيدان

همرنگ نگاه آسماني ست [6] .سـخـن ايـن شـاعـر دردآشـنا، هنگامي كه از خاطرات گذشته خود گفتگو مي كند، از شور و احـسـاس عـمـيـقـي سرشار مي شود و درباره (شهداي انقلاب) كه در خطّ عاشورا حركت مي كـردنـد، سخناني شنيدني دارد چرا كه اين باور در گستره وجود او ريشه دوانيده است كه (شهداي انقلاب اسلامي) ادامه دهندگان خطّ سرخ عاشورايند و همسويي با آنان، هماوايي با شهداي كربلا است:بيا تا بر سر پيمان بمانيم

دل سرخ شهيدان را، بخوانيمشهيداني كه (لا) گفتند و رفتند

خميني را (بلي) گفتند و رفتندمبادا در شب شهوت بپوسيم

درون دخمه رخوت، بپوسيمبيا آيينه مردان را بخوانيم

شهيدان را، شهيدان را بخوانيم [7] .ز راه عشقبازان، سرنپيچيم

كه بي لطف جناب عشق، هيچيمزماني در نگاه ما، خدا بود

دل ما، قطعه اي از كربلا بودزماني، عاشقي آيين ما بود

جوانمردي، مرام و دين ما بودزماني، مرد بوديم و دلاور

مريد ذوالفقاري عدل گستردل ما، بوي خاك جبهه مي داد

و ما بوديم عاشق تر ز فرهادچه شد آن روزهاي آتش و خون؟

خدا مردانِ آتشْ بال مجنونهم آناني كه عاشورا قيامند

شهيدان بلاگوي امامندكجاييد اي شهيدان خدايي؟

بلا جويان دشت كربلايي؟كجاييد اي سبكروحان عاشق؟

پرنده تر ز مرغان هوايي؟ [8] .شما رفتيد و، من اينجا غريبم

ز فيض سرخ مردن، بي نصيبم [9] .در شـعـر زكـريـّا اخـلاقـي، استمرار خطّ عاشورا را به روشني مي بينيم. او در توصيف جـانـبـازي هـاي (شـهـداي) هـشـت سـال (دفاع مقدّس) از واژه هايي سود مي جويد كه سمت و سويي آسماني دارند:از عرش لقا، پرده تبريك شنفته ست

اين طرفه شهيدي كه درين معركه خفته سترقصان شده در جاده نوراني معراج

اين روح، كه در آينه اي سرخ شكفته ستاي مرغ سبكبال كه چشمان اسيرت

جز تلبيه جذبه سيمرغ، نگفته ستدر زمزمه دلكش تسبيح شقايق

آميزه اسرار عروج تو، نهفته ست [10] .و هـمـو، در غـزل ديـگـري كـه بـراي يـكـي از شـهـداي (دفاع مقدّس) سروده، خلق و خوي كربلايي او را، چنين به تصوير مي كشد:چون لاله شكفته، صفايي عجيب داشت

مثل شكوفه، رايحه اي دلفريب داشتوقتي كه رفت، مثل شهيدان كربلا

پيراهني سپيد پر از بوي سيب داشتهمراه عاشقان شهادت، شب عروج

دست دعا به سنگر (اَمَّن يجيب) داشترفت و، به توشه سفر آسمانيَش

تسبيح و مُهر و شانه و قرآن، به جيب داشتخونين كفن، به كوي ملاقات دوست رفت

در آرزوي وصل، دلي بي شكيب داشت [11] .سيّد ابوالقاسم حسيني (ژرفا) از (شرزه شيراني) ياد مي كند كه در (هياهوي شهر) گم شده اند، همان (بلاجوياني) كه (روح شادشان) هنوز (بلا گردان) مردم است:شرزه شيراني كه شب لرزيد از فريادشان

روزگاران باد روشن با شكوه يادشانآن بلاجويان كه با اندوه مردم، سوختند

هم بلا گردان مردم باد روح شادشانلاله هايي را كه در پاي چمن پر پر شدند

گر كنند اين زاغ ها پامال، نفرين بادشان!زرد رخسارند و تنْ پژمرده، امّا چون بهار

سبز فرمايد جهاني را، دل آبادشاننيمشب سر زد سلام (اُدْخلوها آمنين)

در وداع واپسينِ لحظه ميلادشان [12] .و از واگـويـي حـمـاسـه هـايـي يـاد مـي كـنـد كـه (يـلان نـامدار) آفريده اند، حماسه هاي مـانـدگـاري كـه نـسـل بـه نـسـل ادامـه خواهد يافت و تكرار خواهد شد و از (پرافشاندن) خـوشـخـرامان بهشتي در زير پاي سلحشوراني، خبر مي دهد كه از (طنين گام) آنان پيدا است كه در اين عالم خاكي (كارهاي آسماني) كرده اند:گر چه بعضي با شما نامهرباني مي كنند

مهرتان را، ماه و پروين همزباني مي كنندپردهْ پرده رزمتان را، اي يلان نامدار!

بعد از اين گهواره ها، شهنامه خواني مي كنندزير پاتان ـ اي كه غرق شعله ها پر سوختيد

خوشخرامان بهشتي، پر فشاني مي كنندهر طنين گامتان در پهنه گيتي سرود:

در زمين هم، كارهاي آسماني مي كنند!گاه كز شرم گناه اين سينه ها يخ مي زنند

ناله هاي گرمتان، پا در مياني مي كنند!(گلشن راز) شقايق، چشم شرقيّ شماست

لاله ها زين باده، جامه ارغواني مي كنند(ليلة القدر) از شب رزم شما تأويل رفت

روز شد، آيا از آن شب قدرداني مي كنند؟! [13] .و هـمـو بـر آن اسـت كـه بـا (خـطـر كـردن) مـي تـوان از سـدّ (افـلاك) هـم گـذشـت و بر بال نور نشست و تا مرز بينهايت پرواز كرد، و حياتي را مي طلبد همانند (شبنم) پاك و سبكبار، كه از همصحبتي (گل) هم بگذرد:بايد خطر كنيم و، از افلاك بگذريم

بر بال نور، از قفس خاك بگذريمخون شقايق از دل هر برگ شد روان

ما را سزد كه با دل صد چاك، بگذريمبا پاي خسته، دست به ياران نمي رسد

بگذار دست و پاي، كه چالاك بگذريمما راست قامتان، ز جهان دل بريده ايم

چون شبنميم كز برِ گل، پاك بگذريم(بحري است بحر عشق، كه هيچش كناره نيست) [14] .

موجيم ما، كه سرخوش و بي باك بگذريم [15] .

و صـداي (كـسـي) هـمـيشه در گوشش طنين مي افكند كه (بيا بازگرديم) چرا كه برادر خـود را در (ايـنـجـا)، گـرفتار (غربت) دير آشناي دامنگيري مي بيند و مي خواهد او را به همراه خود ببرد، به كجا؟! بشنويد:كسي باز آواز دادم بيا بازگرديم

ـ مرا، دل همين جاست ـ گفتم كجا بازگرديم؟!تو اينجا غريبي برادر! بيا بار ديگر

به ياران صافيْ دلِ آشنا، بازگرديمبه فانوس شبراهه هاي جليل تفاهم

سلاميّ و لبخنده اي بي ريا بازگرديمبه سرسبزي چشم هاي نجيب سحر نوش

به آباديِ دست هاي دعا، بازگرديمبيا با كميل علي دامني اشك ريزيم

به ندبه به حال خوشِ بچّه ها بازگرديمبيا در شط خاطر نخل ها، تن بشوييم

به زخمْ آشنايان بي ادّعا، بازگرديم [16] .و (رسـالت شعر امروز) و شاعر روزگار ما را در اين مقطع حسّاس تاريخي، به زيبايي خاطرنشان مي سازد:شعر، اگر كليد بغض مانده در گلو نباشد

پرنيان نقش و معني هر چه هست، گو نباشدشعر، اگر نگويد اينجا اشك و آه و خون چه كردند؟

از شعور و شور مردي ذرّه اي در او نباشدشعر، اگر دمي نشيند زير اين رواق خونرنگ

بيكران كهكشانش ديگر آرزو نباشدكودكي است شعر و دلخوش، ساعتي به اسب چوبي

گر تفنگ برندارد، جنگ رو به رو نباشدتا سراي مي پرستان، ردّ پاي زخم ما گير

هيچ سو سري نيابي ره به آن سبو نباشددر ميان آن مضامين، آيه هاي آسماني ست

هر كرا وضو نباشد، اذن جستجو نباشد [17] .مـهدي رضايي از (نرفتن) و (ماندن) شكوه دارد، شكوه از اين كه ياران همراه رفته اند و او بر جاي مانده است:رفتند و ما با زخم ها، ما مانديم

نفرين به اين تقدير! مانديمآري زبانت لال مي ماند

وقتي كه مي پرسم: چرا مانديم؟!بر شانه هاي شهر مي بينم

مانند زخمي كهنه، جا مانديمتنها صدا، گفتند مي ماند

دردا كه اينك بي صدا مانديم!رفتند و ما... اينك چنين تنها

با زخم ها، شمشيرها مانديم [18] .و (بي حضور رفتگان) از (دل) خود مي خواهد كه براي او (بخواند) و وقتي مي بيند كه از ايـن خـوانـدن، مـشـكلش حل نمي شود، ياران رفته را مورد خطاب قرار مي دهد و با آنها به صحبت مي نشيند:بي حضور رفتگان، براي من

ناله كن دلا! بخوان براي مناي شما كه رفته ايد، گر چه نيست

هيچ از شما نشان براي منراه هاي بازِ آسماني اند

كوچه هاي يادتان، براي منعشق و هر چه آبروست، از شماست

ناگزير ننگ نان، براي مندرد! اي غرور مهربان من!

تا ابد بمان! بمان براي من! [19] .يـداللّه گـودرزي نـيـز بـا مـهـدي رضـايـي و شـاعـرانـي از ايـن دست، همدرد است. او از (زائرانـي) حرف مي زند كه با اشاره (آيينه) تا (خانه خورشيد) پرواز كرده اند، و از يـاران هـمـراه مـي خـواهـد تـا بـه هـمـراه او سري به آينه ها بزنند تا (مهجوري) آينه ها باورشان شود:راهي به كوچه هاي تماشا، هنوز هست

دل مي توان هنوز به دل هاي خسته بستما از نگاه ساده تو، گرم مي شويم

امّيد بر نگاه تو آيا دوباره هست؟!گويي كه از قبيله فرهاد و تيشه بود

آن كس كه خواب سنگي و شيرين مان شكستوقتي كه عمق حادثه فرياد زد مرا

من ماندم آه... ماندم، پاي مرا كه بست؟!آن زائران خانه خورشيد، چون غبار

رفتند با اشاره آيينه، مست مستاز بس كه غرق پيله تنهاييَم شدم

آرام، سايه ام به كنار خودم نشستآن سوي انتظار دلم، طرح مبهمي ست

انگار مرد منتظري با گلي به دستبرخيز تا به آينه اكنون سري زنيم

باور كنيم آينه مهجور مانده است [20] .
[1] روزنامه جمهوري اسلامي، سال 21، شماره 5820.

[2] مجموعه شعر ماه و نخل، صص 88 و 89.

[3] مجموعه شعر ماه و نخل، صص 133 و 134.

[4] همان، ص 124.

[5] مجموعه شعر ماه و نخل، صص 43 و 44.

[6] مجموعه شعر ماه و نخل، صص 24 و 25.

[7] در ايـن بـيـت حـرف (روي) هـر دو كلمه قافيه (مردان و شهيدان) حرف (د) است ولي رعايت حرف ردف (ي) در قافيه مصراع اوّل نشده است و اگر نظر ششاعر استفاده از كلمه قافيه بدون حرف (ردف) بوده، در انتخاب قافيه مصراع دوم به خطا رفته است.

[8] وامي از مولانا جلال الدّين مولوي.

[9] مجموعه شعر ماه و نخل، صص 34 و 35.

[10] تبسّم هاي شرقي، صص 59 و 60.

[11] تبسّم هاي شرقي، صص 57 و 58.

[12] اين همه شيدايي، سيّد محمّد حسيني، ص 52.

[13] اين همه شيدايي، ص 52.

[14] وامي از لسان الغيب حافظ شيرازي.

[15] ناگهان بهار، يداللّه گودرزي، صص 45 و 46.

[16] ناگهان بهار، ص 48 و 49.

[17] ناگهان بهار، ص 49 و 50.

[18] ناگهان بهار، ص 59 و 60.

[19] ناگهان بهار، ص 63 و 64.

[20] ناگهان بهار، ص 87 و 88.