کد مطلب:159636 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:93

رهنمودهاي رهبران فكري انقلاب اسلامي
اين گونه رهنمودها كه در رابطه با تبيين اهداف انقلاب و مفاهيم ارزشي صورت گرفته و مـي گـيـرد، در رويـكـرد شـاعـران دو دهـه اخـيـر بـه مـفـاهـيـم عـاشـورايـي، دخـيـل بـوده انـد، كـه بـراي نـمـونـه بـه ذكـر مـواردي از رهـنـمـودهـاي امـام راحل و مقام معظّم رهبري بسنده مي كنيم: