کد مطلب:159638 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:96

ادب اسلامي
(... ملّت ما، ملّتي است كه ادب اسلامي دارد... براي اينكه منطق،منطق انساني است. يك منطق انساني، يك منطق اسلامي نمي تواند غير از اين باشد.) [1] .


[1] همان، ص 59.