کد مطلب:159639 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:96

كار خدا بود
(... اين كار بشري نبود، اين كار خدايي بود. بشر مي تواند يك شهر را،يك منطقه را آزاد كـند، امّا نمي تواند يك اجتماع را اين چنين به حركت درآورد كه با دست خالي يك سلطنت دو هـزار و پـانـصـد ساله را واژگون كند... چطور مي شود اين حركتِ به اين عظمت را بشري دانست؟ كار، كار الهي بود، كار خدا بود.) [1] .


[1] همان، ص 63.