کد مطلب:159640 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:99

هوشياري، بيداري، وحدت كلمه
(... بـرادران مـن تـوجـّه داشـتـه بـاشيد كه در اين فرصت از زمان، در اين لمحه از زمان، شـيـاطـيـن مي خواهند باز بين ما و شما، بين شما و ساير قواي انتظامي، بين قشرهاي ملّت جـدايـي بيندازند و از آن استفاده كنند... لكن بايد با هوشياري و با بيداري، خدعه اينها را خـنـثـي كـنيد و مثل كوه در مقابل آنها بايستيد و نگذاريد خللي در اين اجتماع شما، در اين سـدّ بـزرگـي كـه داريد و در اين اجتماع، و در اين وحدت كلمه اي كه داريد، نگذاريد كه آنها رخنه كنند.) [1] .


[1] صحيفه نور، ج 6، ص 75.