کد مطلب:159641 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:99

توجه به خدا
(... هـمـه اسـلام را خـواسـتند، اينهمه اسلام خواستن، توجّه همه به معنويّت بودن، توجّه هـمـه بـه خـدا و ديـن خـدا بودن، شما را پيروز كرده، اين توجّه را از دست ندهيد، اين رمز پيروزي است، كليد پيروزي است، اين كليد را محكم نگه داريد، وحدت پيدا بكنيد، مقصد هم خدا.) [1] .


[1] همان، ص 79.