کد مطلب:159642 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:94

احياي اسلام
(... مـلّتـي كـه بـا اعـتـمـاد بـه خـداي بـزرگ و براي احياي اسلام به پا خاسته،با اين تلاش هاي مذبوحانه عقب گرد نمي كنند. ما براي فداكاري حاضر و براي شهادت در راه خدا مهيّا هستيم.) [1] .


[1] هـمـان، از پـيـام امام خميني به مناسبت شهادت آيت اللّه مطهّري، مورّخ 11 / 2 / 58.