کد مطلب:159643 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:97

شهادت، حيات ابدي
(... يـكـي از فرق هاي مكتب اسلام، مكتب توحيد با مكتب هاي انحرافي، مكتب هاي الحادي اين اسـت كـه رجـال ايـن مـكتب، شهادت را براي خودشان فوز عظيم مي دانند (يا لَيْتَني كُنتُ مـعـَكـُم فـَاَفـوزَ فـَوزاً عـظـيـمـا) از شـهـادت اسـتـقـبـال مـي كـنـنـد چـون قـائل هـسـتـنـد به اينكه ما بعد اين عالم طبيعت، عالم هاي بالاتر، نوراني تر از اين عالم اسـت. مـؤ مـن در ايـن عـالم، در زنـدان اسـت و بـعـد از شـهـادت از زنـدان بـيـرون مـي رود.) [1] (151)


[1] صحيفه نور، ج 6، ص 111.