کد مطلب:159644 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:96

خدمت به خلق
(... خـداونـد، شـمـا پـاسـداران، پـاسداران اسلام را، لشكر امام زمان رابراي ما حفظ كند. مـوفـّق بـاشـيـد انشاءاللّه... شما الا ن مجاهدين اسلام هستيد، با نفس خودتان مجاهده كنيد، مـبـادا در ايـن پاسداري يك لغزشي پيدا كنيد، مبادا مردم از دست شما خداي نخواسته آزاري ببينند، شما پاسداريد، پاسدار بايد حفاظت كند.) [1] .


[1] همان، ص 118.