کد مطلب:159645 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:101

قدرت ايمان
(ايـن يـك مـعجزه است، يك معجزه بزرگ است كه شما خواهران وبرادران با هم همصدا و با مـشت هاي گره كرده در مقابل قدرت هاي شيطاني ايستاده ايد، معجزه اسلام است، اين قدرت اسـلام سـت كـه در شـمـا تـجـلّي كـرده اسـت. ايـن قوّت ايمان است كه شما را در اين مبارزه پـيـروز كـرد. ايـن مـعـجـزه اسـت كـه بـا شـهـيـد دادن يك عزيز، موج در تمام دنيا بلند مي شود.) [1] .


[1] همان، ص 120.