کد مطلب:159647 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:84

هدف الهي
(... اسلام از روز اوّل كه ظهور پيدا كرد با شهادت، اين دين حنيف راترويج كرد. اسلام، شـهـداي بـزرگ داشـته است و مفتخر است به اينكه در راه خدا و در راه هدف شهداي بزرگ داده اسـت، مـا هم مفتخريم به اينكه در راه اسلام و در راه هدفمان، شهيد بدهيم و اين، آخر شهيد ما نيست. ما باز شهدايي ممكن است بدهيم و براي ما زندگي اين دنيا مطرح نيست و در راه هـدف كـوشـش مـي كـنـيـم و هـر چـه پـيـش بـيـايـد چـون بـراي هـدف اسـت، از او استقبال مي كنيم.) [1] .


[1] همان، ص 124.