کد مطلب:159649 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:82

ايمان و صبر
(... اصـلاً در اسـلام، جـسـم مـطرح نيست، بدن مطرح نيست، روح مطرح است، ايمان مطرح اسـت... آن چـه مـيـزان سـعـادت اسـت ايـن است كه انسان مؤ من باشد و صبر داشته باشد و ديـگـران را بـه صـبـر وادار كـنـد و حـق را بـگـويـد و ديـگـران را بـه حـق گـفـتـن وادار كند.) [1] .


[1] صحيفه نور، ج 6، ص 167.