کد مطلب:159652 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:81

صدق نيت
(... و مـن تـوفـيـق شـمـا را از خـدا مـي خـواهـم كه در اين راه با صداقت، بانيّت صادقانه عـمـل بـكنيد، چنانچه هر كاري كه با نيّت صادقانه شد، آن كار به نتيجه مي رسد و به نتيجه اي كه بخواهيد، مي رسد. نيّت ها را بايد صادق كرد و براي خدا.) [1] .


[1] صحيفه نور، ج 6، ص 222.