کد مطلب:159653 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:78

رهنمودهاي مقام معظم رهبري
پس از رحـلت امـام (ره) رهـبـري انـقـلاب عـظيم اسلامي توسّط خبرگان ملّت به مقام معظّم رهبري ـ مد ظلّه العالي ـ سپرده شد و معظّمٌله در شرايط بسيار دشوار و لحظات حسّاسي ـ كـه مـلّت هـمـيـشـه سـرافراز ايران در پشت سر نهاد ـ به ارايه رهنمودهاي ارزنده اي قيام كـردنـد كـه استمرار انقلاب را تضمين كرد. اين رهنمودها كه در ابعاد مختلف مفاهيم ارزشي صـورت گـرفـتـه اسـت، در رويـكـرد امـّت اسـلامـي بـه (ارزشـهـا) و پـرهـيـز از مـسـايـل (ضـدّ ارزشـي) نـقـش اسـاسي داشته، و اجازه نداده است كه نبض تپنده انقلاب از حـركت بازايستد و شعراي معاصر نيز با الهام از اين رهنمودها توانسته اند مفاهيم ارزشي اسـلام را بـه زيـبـايـي بـه تـصـويـر كـشند و شعر عاشورايي دو دهه اخير خصوصاً در رويـكـرد جـدّي خـود بـه (ارزش هـاي عـاشـورايـي) مـرهـون ايـن قـبـيـل رهـنـمـودهـاي سـرنـوشـت سـاز بـوده است. در اين نوشتار با مرور كوتاهي بر اين رهنمودها، با برخي از مهم ترين عناوين مفاهيم ارزشي آشنا مي شويم.