کد مطلب:159655 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:82

ارزش ها
(دانـشـگـاه جهت دار و ديندار، به شدّت متمايل به ارزش هاي انقلابي واسلامي است. البتّه ارزش هاي انقلابي از ارزش هاي اسلامي به هيچ وجه تفكيك پذير نيست، اينها با هم يكي اسـت. كـسـي نـمـي تـوانـد بـگـويـد مـن مـسـلمـانـم؛ امـّا انـقـلاب را قبول ندارم! امروز، زنده ترين تپش هاي انقلابي در اين جاست. [1] .


[1] همان، ص 68.