کد مطلب:159657 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:78

تحمل مشكلات
مـا يـك نـظـام جوان هستيم كه از تجربيّات گذشته برخورداريم. بايدآينده را بسازيم. بـايـد هـمـه دسـت بـه دسـت يـكـديـگـر بـدهـيـم و مـشـكـلات را تـحـمـّل كـنـيم، تا آينده خوب ساخته شود. با تحمّل مشكلات است كه مي شود از اين معبر عـبـور كـرد. هـرگـز ارتـبـاط و پـيـونـد مـسـتـحـكـم خود را با خدا فراموش نكنيم. از خداي مـتـعـال كـمـك بـخـواهـيـم و تـفـضـّل او را طـلب كـنـيـم و مـطـمـئن بـاشـيـم كـه خـداي متعال، به ما كمك خواهد كرد. [1] .


[1] همان، ص 156.