کد مطلب:159661 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:78

شور شهادت
(شـهـادت) شكوفاترين گلواژه شعر عاشورا است، و در شعرعاشورايي امروز بازتاب وسـيـعـي داشـته است. طاهره اروجي، شعر بلند (شهادت) را از حنجره مردان نستوهي به بشكوهي (صنوبرهاي آزاد) روايت مي كند:وقتي كه از دلها، كبوتر را ربودند

نامردمان، دروازه شب را گشودندمرداني از ايل صنوبرهاي آزاد

شعر بلندي از شهادت، مي سرودند