کد مطلب:159664 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:78

حضور در صحنه
قـاسـم مـرام، كـه راه خـود را از سـنـگـرهـا و خـاكـريـزهـاي هـشـت سال دفاع مقدّس به كربلا بازكرده است، با عبور از مرز (حسرت) به ياران همراه نهيب مي زند كه پاي در ركاب كنند، چرا كه حسين تنها است:ياران! هله تا ز پا نمانيم

تا وادي كربلا، برانيمآنجا كه، حسين عاشقانه

خون ريخت به رگْ رگ زمانهآنجا كه، به رنگ سرخ گلهاست

ياران! بخدا حسين تنهاستو هـمـزمـان با جوانه زدن همين احساس (تنهايي) است كه خود را از تبار عاشورايياني مي بيند كه در گفتن (لبّيك) به (حسينيان زمان) ترديد نمي كنند:امروز، من از تبار خونم

من، جوشش چشمه جنونماسطوره خونم و قيامم

مأموم نماز آن امامممن، شعر رساي انقلابم

لبّيك امام را، جوابمو در ظـلمت آباد روزگار (تنهايي)، خود را در هيأت شهيدان زندهْ نامي احساس مي كند كه طلوع (ستاره اميد) را، بشارت مي دهند:من، نور ستاره اميدم

من، زنده هر زمان، شهيدم [1] .
[1] بال سرخ قنوت، به انتخاب محمّدعلي مجاهدي.