کد مطلب:159673 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:80

در ساحل سبز شهادت
مـهـري حـسـيـنـي در سـاحل سبز (شهادت) چشم به (دريا) يي دوخته كه بر روي نيزه، جا گرفته است:و سرخي، گونه صحرا گرفته ست

شقايق در شقايق، پا گرفته ستكنار ساحل سبز شهادت

به روي نيزه، دريا جا گرفته است