کد مطلب:159681 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:83

ترك خودي
بـلقـيـس بـهـزادي، در مـثـنـوي كـوتـاه عاشورايي خود، معناي (شهادت) را در وجود سالار شـهـيدان جستجو مي كند و براي آنكه (مصبِّ عشق) را پيدا كند، راهي جز (منها كردن خودش) نمي بيند:اي شهادت از تو معنا يافته!

قطره، از تو راه دريا يافته!گر چه من، از قطره هم كوچكترم

شوق دريا را، به سر مي پرورمتا مَصَبِّ عشق را، پيدا كنم

بايد از خود، خويش را منها كنم [1] .
[1] با قافله سالار قبيله نور، ص 63.