کد مطلب:159682 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:80

ادامه كربلا
رضـوان امـامـداري نـيـز از هـمـيـن (مَصَب) سخن مي گويد كه تمامي (رودها) در آن جريان دارنـد و شـعـر (شـهـادت) را جـريـانـي مـي دانـد كـه از عـاشـورا نسل به نسل تا روزگار ما ادامه يافته است:شعر شهادت، ز تو تا ما رسيد

قطره ازين رود، به دريا رسيداي تو مَصَبِّ همه رودها!

بود و نبود همه بودها!مي شود از كرب و بلاي تو خواند

سي غزل از ماه عزاي تو، خواند [1] .
[1] با قافله سالار قبيله نور، ص 98.