کد مطلب:159685 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:76

سؤالي كه بوي شقايق مي دهد
و هـمـزمـان بـا جـوشش (گل سپيده) از (باغ ستاره) و (صلاي فجر) از اوج (مناره)، بوي (شـقـايـق) را از سـمـت بـاغ (حـادثـه) مـي شـنـود كـه انـگـيـزه طـرح يـك (سـؤ ال) مي شود:گل سپيده ز باغ ستاره مي آيد

صلاي فجر، ز اوج مناره، مي آيدز باغ حادثه، بوي شقايق آمد باز

مگر كه خون شهيدان دوباره مي آيد؟! [1] .
[1] تبسّم هاي شرقي، ص 33 و 34.