کد مطلب:159686 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:190

فال پيروزي
و بـا تـصـويـر روشـنـي كـه از روزهـاي پـيـروزي انقلاب به دست مي دهد، اهتزاز روحي (بـاغـبـان پـيـر) را از گـلگـشت در لاله زار (شهادت) به خاطر مي آورد كه با ورقْ ورق (شقايق) سرگرم گرفتن فال (پيروزي) است:روح سرخ خاك، كم كم بوي پيروزي گرفت

دامن خونين صحرا، رنگ نوروزي گرفتدر گلستان شهادت، باغبان پير ما

با ورق هاي شقايق فال پيروزي گرفتبس كه بر خاك شهيدان، لاله مي رقصيد خوش

رگْ رگ جان هاي ما را، شوق بهروزي گرفت [1] .
[1] همان، ص 37 و 38.