کد مطلب:159700 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:79

پايداري
تقي پور متّقي (م. پاسدار)، (استقامت) و (همّت) سقّاي كربلا را به طرز زيبايي بيان مي كند:بر دامن او، گرد مدارا ننشست

سقّا، نفَسي ز كار خود واننشستهر چند قلم شد، علَم بازوي او

با دست بريده، باز از پا ننشست [1] .
[1] همان، ص 44.