کد مطلب:159701 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:78

اجر فداكاري
شهاب يزدي، در برابر اين همه فداكاري، سؤ الي را از سر حيرت مطرح مي كند:عبّاس! دلي كه پاي بست تو بوَد

مشتاق لقاي حقْ پرست تو بودامروز چه كرده اي كه فردا، زهرا

اسباب شفاعتش دو دست تو بود؟ [1] .
[1] بال سرخ قنوت، ص 48.