کد مطلب:159703 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:76

شكوه عاطفه
وحيد اميري، بُعد عاطفي اين شخصيّت استثنايي عاشورا را ـ كه ريشه در وفاداري او دارد ـ به زيبايي تفسير مي كند:او، غربت آفتاب را حس مي كرد

در حادثه، التهاب را حس مي كردبيتابي كودكانش آتش مي زد

وقتي خُنَكاي آب را، حس مي كرد!