کد مطلب:159704 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:79

دستي كه تا هميشه جاري است
سـيـّد حـسـن حـسـيـنـي، از (جريان) هميشگي (دستي) خبر مي دهد كه درحمايت (آب) از پاي افتاده است:ز آن دست كه چون پرنده بيتاب افتاد

بر سطح كِرِخْت آبها، تاب افتاددست تو چو رود، تا ابد جاري شد

ز آن روي كه در حمايت آب، افتاد [1] .
[1] بال سرخ قنوت، ص 65.