کد مطلب:159711 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:80

روح ادب
سـيـّد مـحـمـّد بوشهري، ارزش عاشورايي (گذشت) و (ادب) را دروجود سقّاي كربلا به زيبايي توضيح مي دهد، توضيحي كه با حماسه درآميخته است:تا دست بسته، باز كني مشت آب را

داغت شكست هفت كمر، پشت آب رانقش هزار زلزله، در شط پديد شد

تا ريختي به روي زمين، مشت آب رادستت به آب لب نزد و لب به آب، دست

حيران نهاده اي به لب، انگشت آب را!با آب، دست و پنجه كمي نرم كرده اي

ماليده اي به خاك ادب، پشت آب را [1] .
[1] بال سرخ قنوت، ص 170.