کد مطلب:159720 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:77

مظهر غيرت
سـيـّد رضا مؤ يّد، با مورد خطاب قرار دادن اين (غيرت خداوندي)، (عظمت روحي) او را به تصوير مي كشد:اي چمن عارض تو، دلگشا!

دست تواناي تو، مشكل گشا!حضرت عبّاس و ابوفاضلي

مظهر غيرت، يلِ دريا دلياي اثر سجده به پيشانيَت!

مه، خجل از طلعت نورانيَتمهر و وفا، خوشه اي از خرمنت

صدق و صفا، گوشه اي از دامنتكيست همانند تو در روزگار

كِش سه امام آمده، آموزگار؟ [1] .
[1] درياي شعله ور، ص 78 و 79.