کد مطلب:159723 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:83

جوانمردي
اكبر دخيلي (واجد)، مقوله هاي ارزشي: (مناعت طبع)، (هدف مندي)، (كرامت) و (جوانمردي) را در وجود علمدار كربلا به كمال مي بيند:آبي براي رفع عطش، در گلو نريخت

جان داد تشنه كام و، به خاك آبرو نريختدستش، ز دست رفت و به دندان گرفت مشك

كاخ بلند همّت خود را، فرو نريختچون مهر خفت در دل خون شفق، و ليك

اشكي به پيش دشمن خفّاشْ خو، نريختچون رشته اميد بريدش ز آب، گفت

خاكي چو من كسي به سر آرزو نريخت! [1] .
[1] درياي شعله ور، ص 172.