کد مطلب:159727 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:81

آخرين وداع
(تـكـبـيـر آخرين) امام حسين (ع) به هنگام وداع با كعبه، بشْكوه ترين لحظه ها را در ذهن آدمي تداعي مي كند:با كعبه، وداع آخرين بود و حسين

چون اهل حرم، كعبه غمين بود و حسينبِشكوه ترين لحظه، تداعي مي شد

تكبير نماز واپسين بود و، حسين [1] .
[1] يك صحرا جنون، سروده محمّد علي مجاهدي.