کد مطلب:159728 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:80

اذان سرخ
(اذان سـرخ) عـنـوان ايـن ربـاعـي عاشورايي است كه فضاي ظهر عاشورارا پر از ترنّم كرده است:در قحطيِ گل، هوا بهاري شده بود

در شطِّ عطش، سپيده جاري شده بوددر لحظه پر شور اذان گفتن او

انگار فضا، پر از قناري شده بود! [1] .
[1] همان.