کد مطلب:159732 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:79

نماز خونين
سـيـّد اكـبـر مـيـرجـعـفـري، قـاضـي شـريـح هـا را مـسـؤ ول فاجعه عاشورامي داند، و با طنزي نيشدار از آنها مي پرسد كه:نماز آغشته به خون ظهر عاشورا را چگونه مي بينند؟!

اين را نسيم گفت ـ شامي كه مي وزيدطوفان، شكست خورد اي شاخه هاي بيد!

اينك نماز و خون، آغشته، در همندقاضي شريح ها! فتوي نمي دهيد؟!

و بعد، پرده از رازشان برمي دارد كه چرا مسند (فتوا) را، آلوده كرده اند:حقّ السُّكوت قوم، يك لقمه قوت قوم

كمْ كم زياد شد از جانب يزيدو هنگامي كه (طوفان) فروكش مي كند، بايد در انتظار قيام (شاخه هاي بيد) بود!اين را نسيم گفت ـ صبحي كه مي وزيد

طوفان به پا كنيد اي شاخه هاي بيد [1] .
[1] بال سرخ قنوت، ص 360.