کد مطلب:159733 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:80

ياران همراه
(قـافـله حـسيني) آماده حركت به سمت (كربلا) است، و ياران همراه براي اين كوچ سرخ، لحظه شماري مي كنند:همره شدند، قافله اي را كه مانده بود

تا طي كنند مرحله اي را، كه مانده بودو پـيـش از پـيـوسـتـن بـه اردوي (امـام)، بـا طـرح يـك سـؤ ال: (رفتن و يا ماندن؟)، (بودن و يا نبودن؟) به پاسخ دلخواه خود رسيده اند كه در حلّ آخرين (مسأله)، راهگشاي شان بوده است:با طرح يك سؤال، به پاسخ رسيده اند

حل كرده اند، مسأله اي را كه مانده بودو تـنها توشه اي كه با خود برداشته اند، زاد راه (بيخودي) است كه (فاصله) آنان را با (خدا) از ميان برداشته است:از خويش رفته اند سبكبال، تا خدا

برداشتند فاصله اي را، كه مانده بودو امـام، در (پـگـاه) عـاشـورا با نيم نگاهي، (نافله) را بدرود مي كند، نافله اي كه تا ابد در حسرت امام خواهد سوخت:با ركعتي نگاه، در آن آخرين پگاه

بدرود گفت، نافله اي را كه مانده بودو هـنـوز تعداد اصحاب واقعي امام، به حدّ نصاب نرسيده اند و چشمان امام به سپاه دشمن دوخـتـه شده است. انگار انتظار كسي را مي كشد! و لحظاتي بعد، سواري را مي بيند كه بـيتابانه از صف دشمن به سمت خيمه امام مي تازد! سواري كه از همه ديرتر آمده، ولي زودتر از ديگران (رخصت) خواهد يافت:در فصل آفتاب و عطش، از زبان (حر)

نوشيد آخرين (بله) اي را كه مانده بودو اينك (كاروان شهداي كربلا)، چشم انتظار (قافله سالار) خود است ولي امير كاروان بايد پـيـش از عـروج، (پـرنـده) كـوچـكـي را كـه در (قـفـس) پـر و بال مي زند، آزاد كند تا مژده آمدنش را براي طايران گلشن قدس ببرد:آمد برون ز خيمه غربت، قفس به دست

آزاد كرد چلچله اي را، كه مانده بود!و اينك به دنبال (كاروان شهدا)، (قافله اسيران) در حركت آمده است، و بانوي كربلا قدم بـه قـدم و مـنـزل بـه مـنـزل، قـافـله را هـمراهي مي كند و راه عبور كاروانيان را از (حلقه محاصره) دشمن مي گشايد:از حلقه محاصره، زينب عبور كرد

از هم گسيخت سلسله اي را كه مانده بودو هـنـگـامـي كـه قـافـله بـه دروازه شـام مـي رسـد. خـروش عـلي (ع) در حـنـجـره زيـنـب، گل مي كند:در حنجرش، خروش علي را شكفته ديد

در خطبه ريخت، ولوله اي را كه مانده بوددر بند بندْ شاميِ كوفيْ فريب ريخت

تنْ لرزه هاي زلزله اي را كه مانده بودو سـرانـجـام بـه هـنـگـام عـزيـمـت قـافـله بـه سـمـت مـديـنـه، بـا كـاروانـي از دل هاي سوگوار و داغدار رو به رو مي شوند كه به بدرقه آمده اند و قافله، حركت مي كند. قافله اي كه شيون دل ها، ناله هاي جرس را همراهي خواهد كرد:دل هاي پرخروش و جرسْ جوش و نالهْ نوش

هي مي زدند، قافله اي را كه مانده بود! [1] .
[1] اثر چاپ نشده اي از نگارنده اين سطور.