کد مطلب:159734 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:78

استمرار رسالت
(رسالت) سالار شهيدان پس از (شهادت) نيز ادامه يافت و اين بار با زباني ديگر به (هدايت) انسان ها، قيام كرد:كربلا را مي سرود اين بار، روي نيزه ها

با دو صد ايهام معني دار، روي نيزه هاو (همنوايي) شهدا و (تكرار شعر كربلا) استمرار (خطّ سرخ عاشورا) را ميسّر مي سازد:نينواييْ شعر او، از ناي هفتاد و دو ني

مثل يك ترجيع شد تكرار، روي نيزه هاو كـدام چـشـمـي ديـده اسـت كـه (چـوب خـشـك نـيـزه) بـا (هـفـتـاد و دو گل) زينت شود؟چوب خشك ني، به هفتاد و دو گل آذين شده ست

لاله ها را سر به سر بشمار، روي نيزه ها.و شـاعـر، از (نـسـيـم) مـي خـواهـد كـه آهـسـتـه تر در حريم (لاله ها) كه زخمي داغند، پاي بگذارد:زخميِ داغند اين گل هاي پر پر اي نيسم!

پاي خود آرام تر بگذار روي نيزه هاو لطافت (لاله ها)، حتّي حضور (مهتاب) را هم برنمي تابد:يا برين نيزار خون امشب متاب اي ماهتاب!

يا قدم آهسته تر بردار، روي نيزه هاو در ايـنـجـا شـاعـر بـه ياد (شب عاشورا) مي افتد كه امام، شهدا را به (ميعادگاه) فردا فرامي خواند:ياد داري آسمان! با اختران، خورشيد گفت

وعده ديدارمان اين بار، روي نيزه ها؟!و ايـنـك، تـمامي اصحاب وفادار امام در ميعادگاه حضور يافته اند تا (وفاي به عهد) را بـه مـا انـسـان هـا بـيـامـوزنـد، و خـدا در ايـن آيـنـه هـاي زلال، جلوه تمام عياري دارد:زنگيان، آيينه مي بندند بر ني؟ يا خدا

پرده بر مي دارد از رخسار، روي نيزه ها؟و قرائت (قرآن) با (ناي بريده) و بر بالاي (ني)، هنر امام شهدا است:صوت قرآن ست اين؟ يا با خدا در گفتگوست

رو به رو، بي پرده، در انظار روي نيزه ها؟و گـفـتـگـوي بانوي ـ كربلا ـ حضرت زينب كبري ـ با سر مبارك امام الشّهداء بر بالاي ني، شنيدني است:با برادر گفت زينب: راه دين، همواره شد

گر چه راه توست ناهموار روي نيزه ها!و انگار (خدا) آن روز بساط (طور) خود را بر روي (نيزه ها) گسترده بوده است:صحنه اوج و عروج ست و طلوع و روشني

سير كن، سير تجلّي زار روي نيزه هاو سرانجام، بانوي كربلا كه در هُرم (آفتاب) و (عطش)، دلْ نگران (لاله هاي سربرهنه) باغ (شهادت) است، راهنماي كاروان را به تغيير مسير (قافله) فرامي خواند:اي دليل كاروان! لختي بران از كوچه ها

بلكه افتد سايه ديوار، روي نيزه ها!و نصيب شاعر ازين سير عاشورايي، حيرتي است كه آيينه چشمان او را فرا گرفته است:چشم ما، آيينه آسا غرق حيرت شد چو ديد

آن همه خورشيد اختر بار، روي نيزه ها [1] .
[1] يك صحرا جنون، سروده محمّد علي مجاهدي، صص 126 و 127.