کد مطلب:159736 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:78

هفتاد و دو سوره بر خاك
و هـر از گاه كه اين (برداشت ها) رنگ احساسي و عاطفي محض به خود مي گيرد، با اوجي ستودني در بُعد معنوي همراه است:خورشيد، برين تيرهْ مغاك افتاده ست؟

يا بر سرِ ني، آن سر پاك افتاده ست؟بر عرش ني، از تلاوت او پيدا است

هفتاد و دو سوره روي خاك افتاده ست [1] .
[1] يك صحرا جنون، سروده محمّد علي مجاهدي، صص 126 و 127.