کد مطلب:159743 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:79

حماسه با شكوه
از حـنـجـره خـون خـدا، (خـواهـش بـي اجـابـت) را شـكـفـتـن، (فـصـل بلندبي نهايت) را در گستره (كوير غربت) به تماشا نشستن، نماد (شكوه) و (استقامت) را در آغوش صميمي (صداقت) ديدن، و افسانه ترين (حكايت عشق) را از زبان (اسـطـوره آسـمـانـي خـاك) شـنـيـدن، هـنـري اسـت كـه در غزل خوش آهنگ سيّد مهدي طباطبايي نژاد عرض اندام مي كند:اي فصل بلند بي نهايت!

طوفان غرور و كوه غيرت!درياي به خاك و خون نشسته

در گستره كوير غربتافسانه ترين حكايت عشق

آغوش صميمي صداقتاسطوره آسماني خاك

تنديس شكوه و استقامتدر خاطره غروب، جاري ست

پرواز تو در طلوع هجرتيادآور لحظه هاي تلخي ست

اي خواهش سرخ بي اجابت [1] .
[1] بال سرخ قنوت، ص 261.