کد مطلب:159747 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:79

جرعه اي كربلا
نـيـازي بـه تـوضـيـح نـدارد كه رسيدن به اين (تركيب حماسي) رويكردجدّي به مفاهيم ارزشي را مي طلبد.

چشمداشت ابوالقاسم حسينجاني از ياران همراه، شنيدني است:مشربي بي ريا به من بدهيد

جرعه اي كربلا، به من بدهيدجاده، در گِل نمي رود در پيش

ايّهاالنّاس! پا به من بدهيدمن به پاي شما، نمي افتم

دست هاي مرا به من بدهيدهان شهيدان! نگاه من خشكيد

آبرويي، شما به من بدهيد [1] .
[1] مجموعه شعر ماه و نخل، صص 75 و 76.