کد مطلب:159755 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:247

ويژگي هاي سبك وقوع
از ويژگي هاي بارز اين سبك، به كارگيري زبان ساده، صريح و عريان واستفاده از بـيـانـي صـمـيـمـي و دوسـت داشتني در توصيف حالات عاشقانه است كه به صورت كاملاً واقـعـي ـ و نـه در عـالم خيال ـ مجال بروز و ظهور پيدا مي كند، و به تصوير كشيدن اين جـاذبـه هـاي شـديـد عـاطـفـي و اُنـسـي بـه شـكـل واقـعـي و طـبـيـعـي و در عـيـن حال هنرمندانه، از رسالت هاي پيروان اين سبك به شمار مي رود.

طـبـيـعت سبك وقوع، حضور الزامي آرايه هاي لفظي و معنوي و اغراقات شاعرانه و بيان مـتـكـلّفـانـه را بـه هيچ روي برنمي تابد و در تبيين حالات واقعي عاشقانه، از زباني سـاده و عريان و بياني صميمي به عنوان ابزاري مطمئن سود مي جويد و (جزيي گويي) و (مضمون پويي) از خصيصه هاي ذاتي اين سبك به شمار مي رود. در سبك وقوع اگر صحبت از (ناز معشوق) و (نياز عاشق) است، در سبك واسوخت به خاطر سرخوردگي عاشق از معشوق، سخن از استغنا و بي نيازي است و شاعر، بي وفايي محبوب را با بيوفايي جـواب مـي دهـد، و حـتـّي در مـقام تهديد به جدايي برمي آيد و از اين روي سبك واسوخت را موضوعاً مغاير با سبك وقوع دانسته اند و تركيب بند مشهور وحشي بافقي در رابطه با سبك واسوخت در خور تأمّل است.