کد مطلب:159779 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:81

طبقه بندي موضوعي
در حـادثـه كـربـلا و عـرصـه عـاشـورا بـا (وفـور تـصـاويـر) رو بـه رو مـي شـويم، تـصـاويـري كـه مـزاحـمـتـي بـراي يـكـديـگـر نـدارنـد بـلكـه مكمّل هم اند.

ايـن تـصـاويـر بـديـع را، شـهدايي آفريده اند كه (نام) و (يادشان) تا هميشه تاريخ باقي خواهد ماند. تصاوير زيبايي كه دايماً در تكثيرند و در آيينه تمام نماي حسيني به جلوه نشسته اند.

هـرگـز يـك شـعـر عـاشـورايـي به خاطر محدوديّت هايي كه با آن رو به رو است، نمي تـوانـد بـه روايـت تـمـامـي صـحـنـه هـاي شـورانـگـيز كربلا بپردازد، بلكه وفور اين تـصـاويـر بي نظير ايجاب مي كند كه شاعر به روايت اجزاء هر تصوير ـ به صورت جداگانه و مستقل ـ بپردازد و جزء به جزء اين صحنه ها را با عنايت به تلفيق موضوعي به تصوير كشد.